Загальні положення

(пункт 3 статті 53 Закону України «Про освіту»)

Здобувачі освіти зобов’язані:

  • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
  • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
  • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
  • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

(пункт 3.4 розділу III. Учасники навчально-виховного процесу)

Учні зобов’язані:

  • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
  • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
  • бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
  • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
  • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
  • дотримуватися правил особистої гігієни.

obRSS